The Isle Tide Hotel 岛潮酒店

版本介绍:

v1.0.2|容量14GB|官方简体中文|2023年09月18号更新

游戏介绍:

未能陪伴子女身边的父亲必须赶在入住岛潮酒店最后一晚前救回自己深陷邪教的女儿。在该真人互动悬疑游戏中,玩家将尽全力解救 Eleanor Malone,会在调查的过程中遭遇一系列奇异事件,而玩家所做出的每个决定都会影响故事后续发展。

配置要求:

最低配置:
操作系统: Windows 7 32-bit
处理器: 2.0 GHz
内存: 2 GB RAM
显卡: DirectX 11.0 compatible video card
DirectX 版本: 11


推荐配置:
操作系统: Windows 10 64-bit
处理器: 2.0 GHz
内存: 2 GB RAM
显卡: DirectX 11.0 compatible video card
DirectX 版本: 11

游戏截图: